پرخوری و پرخوابی ، جان را فاسد می کنند و زیانبارند

رسول خدا (ص) می فرماید:

خود را از غذا سیر نکنید، زیرا نور معرفت در دل هایتان خاموش می شود و هر کس با شکم سبک نماز شب بخواند حورالعین پیرامونش می مانند؛ نیز فرمودند: دل هایتان را با پرخوری و پرنوشی نمیرآنید، زیرا دل ها مانند زراعت اند که آب بسیار آن ها را نابود می کند.

پرخوری

همچنین فرمود: کسی که هر چه بخواهد می خورد، خدا به و نظر لطف نخواهد نمود، تا آن روش را ترک گوید.

امیر مؤمنان (ع) می فرماید:

پرخوری و پرخوابی ، جان را فاسد می کنند و زیانبارند

رسول خدا (ص) می فرماید: خدا سه چیز را دوست دارد:

۱- کم حرفی

۲- کم خوابی

۳- کم خوری

 

نیز آن حضرت فرمودند: غذایتان را با یاد خدا و انجام عبادات ( نماز )  هضم و ذوب کنید و با شکم پر نخوابید که سنگدل می شوید.

حضرت فرمود : هر که در دنیا ( بر اثر پرخوری ) زیاد آروغ بزند در قیامت گرسنگی اش بیشتر خواهد بود.

همچنین از حضرت عیسی (ع) چنین نقل می کنند: هرگاه که غذا می خورید معده را پر نکنید؛ زیرا سنگینی غذا بر معده و سینه شادابی چهره را می بَرَد.

لقمان به پسرش فرمود: پسرم ! هرگاه معده پر شد اندیشه می خوابد، حکمت گنگ می شود و اندام ها از عبادت باز می مانند.

امیر مؤمنان (ع) می فرماید : ابوجحیفه نزد پیامبر (ص) آروغ زد. حضرت فرمود: آروغت را بازدار، زیرا سیرترین افراد دنیا گرسنه ترین های روز قیامت اند.

امام (ع) فرمودن: پس از آن ابوجحیفه تا هنگامی که به خدا پیوسته شکمش را از غذا پر نکرد و نیز می فرماید: اگر پیش از سیر شدن از غذا دست برداری از غذا لذت می بری.

پرخوری

در حدیث آمده است که هر کس کم بخورد بدنش سالم باشد قلبش صفا یابد و هر کس بیشتر بخورد بدنش بیمار و قلبش سخت گردد.

امام باقر (ع) می فرماید: نزد خدا چیزی مبغوض تر از شکم پر نیست.

امام صادق (ع) می فرماید: خدا پرخوری را دشمن می دارد و آن حضرت افزودند: انسان برای ادامه حیات به ناچار باید غذا بخورد،

پس وقتی غذا می خورید یکسوم شکم را برای غذا و یک سوم را برای نوشیدنی و یک سوم را برای ( راحت ) نفس کشیدن قرار دهید.

 

یا رب فرج امام ما را برسان

آن صاحب انتقام ما را برسان

گر دیده ی ما لایق دیدارش نیست

بر حضرت او سلام ما را برسان

theme