اولین منزل در عرفان اسلامی ( بیداری )

سلام و درود خدا و فرشتگان خدا بر شما عارفان

بدایات (آغازها) – بیداری : (اولین منزل در عرفان اسلامی )

خداوند بزرگ می فرماید: ( ای پیامبر ! بگو: شما را تنها به یک چیز پند می دهم و آن اینکه برای خدا بپا خیزید. “آیه ۴۶ سوره سبا: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموالله“)

برای خدا برخواستن همان “بیداری” از خواب غفلت و رهایی از گرداب سستی است، و این نخستین روشنایی دل بنده است.

بیداری

بیداری سه گونه است :

۱- توجه دل به سوی نعمت های الهی، نعمت هایی که شمارش و آگاهی از آنها محال است، و دریافتن اینکه این نعمت ها نه از روی استحقاق، بلکه بر اساس امتنان ارزانی شده ، و آدمی همواره در ادای حق آنها کوتاهی کرده است.

شناخت نعمت به سه چیز صفا می یابد:

–        نور عقل

–        چشم دوختن به آسمان رحمت برای دیدن برق باران نعمت

–        عبرت آموزی از بلا دیدگان

۲- مطالعه و وارسی گناه ها، و آگاهی بر خطر آنها، و تلاش در جهت جبران و رهایی از بند آنها و پالایش نفس که سرانجام آن چیزی جز نجات و رستگاری نیست.

این مهم به سه چیز حاصل می شود:

–        بزرگداشتن حق تعالی

–        معرفت نفس

–        درست دانستن تهدیدهای الهی

۳- آگاهی از آنچه در طول روز باعث فزونی و کاستی آدمی می شود، و پرهیز از به بطالت گذراندن روزها، و بخل ورزیدن نسبت به گذر روزها تا آنچه را که از دست داده جبران کند و باقی مانده را قدر داند.

و این به سه چیز درست می شود :

–        آموختن شریعت

–        گوش دل سپردن به تکالیف

–        همنشینی با صالحان

ملاک تمامی آنچه گفته شد، رها کردن عادت ها است

دومین منزل در عرفان اسلامی ( توبه )

سومین منزل در عرفان اسلامی ( محاسبه )

التماس دعا-سیدعارف

منبع : تا ملکوت (شرح منازل السائرین )

تذکر: استفاده از منابع مطالب و منابع عکس در این سایت دلیل بر تایید آن سایت ها نیست.

theme