ششمین منزل در عرفان اسلامی (تذکر)

سلام و درود خدا و فرشتگان خدا بر شما عارفان

خداوند بزرگ می فرماید : ( تنها آنان که انابه می کنند، پند می پذیرند و متذکر می شوند) آیه ۱۳ سوره غافر : هُوَ الَّذی یُریکُمْ آیاتِهِ وَ یُنَزِّلُ لَکُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَ ما یَتَذَکَّرُ إِلاَّ مَنْ یُنیبُ.

تذکر از تفکر برتر است. زیرا ( تفکر ) طلب کردن مطلوب است و ( تذکر) یافتن آن.

تذکر

بنای تذکر بر سه پایه استوار است:

۱- سود جستن از پند و اندرز از راه های :

– احساس نیاز شدید به پند

– چشم بستن از عیب پند دهنده

– و به یاد داشتن عذاب ها و ثواب های الهی

 

۲- عبرت آموزی از راه های : 

– نور عقل

– قدرشناسی وقت ها و گذر عمر

– ودوری از اغراض دنیوی در اعمال و عبادت ها

 

۳- دستیابی به نتایج فکر و بهره مندی از آنها از راه های :

– کوتاهی آرزوها

– تامل در قرآن

– و کم کردن : آمیزش با مردمان، خواهش ها و وابستگی ها، سیری و خواب

 

التماس دعا-سیدعارف

منبع : تا ملکوت (شرح منازل السائرین ) – ششمین منزل در عرفان اسلامی (تذکر)

تذکر: استفاده از منابع مطالب و منابع عکس در این سایت دلیل بر تایید آن سایت ها نیست.

 

theme