سومین منزل در عرفان اسلامی ( محاسبه )

سلام و درود خدا و فرشتگان خدا بر شما عارفان

بدایات (آغازها) – محاسبه : (سومین منزل در عرفان اسلامی )

خداوند بزرگ می فرماید : (پروای الهی داشته باشید و بنگرید برای روز واپسین از پیش چه فرستاده اید.

“آیه ۹۲ سوره حشر : اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد “)

محاسبه

تنها پس از تصمیم بر توبه است که می توان راه “محاسبه” را پیمود، و تصمیم بر توبه دارای سه رکن است :

  1.     نخست آنکه میان نعمت های الهی و گناهان خویش مقایسه کنی، این کار برای آنان که نور حکمت، سوء ظن به خود و توان تمییز نعمت از فتنه را ندارند، دشوار است.
  2.     آنچه را که برای حق تعالی است از آنچه برای تو یا از توست، جدا کنی و دریابی که گناه کردن حجت بر توست و فرمانبرداری منت بر تو، و قضا و قدر الهی برای انجام گناه نیز حجت بر توست و هیچ عذری برایت به همراه ندارد.
  3.     آنکه بدانی هر طاعتی که تو را خرسند سازد، به زیان توست، و هر گناهی که برادرت را به انجام آن عیب گیری، به خودت باز خواهد گشت.

 

 اولین منزل در عرفان اسلامی ( بیداری )

دومین منزل در عرفان اسلامی ( توبه )

 

التماس دعا-سیدعارف

منبع : تا ملکوت (شرح منازل السائرین ) – سومین منزل در عرفان اسلامی (محاسبه) 

تذکر: استفاده از منابع مطالب و منابع عکس در این سایت دلیل بر تایید آن سایت ها نیست.

theme