آیت الله شیخ حسنعلی اصفهانی ملقب به نخودکی (نامه اول)

نخودکی

سید اورع اتقی عالم عامل …… ( مخاطب نامه آیت الله نخودکی ، نوه حاج میرزا حسن شیرازی بزرگ است)

یگانه محبا! امید است از خالق لیل و نهار و محرک فلک دوار آنکه شما را در سلک ابرار و اخیار و محشور با شهداء دارالقرار و معتصمین به آثار ائمه اطهار کردند به حق الحق و النبی المطلق، دلم به جانب شما نگران است و توجهم به شما بیش از دیگران است. و الشاهد علی ذلک قلبک الشریف.

سفارش اکیدت می کنم که نفس خود را فراتر از این دنیای دون قرار دهی که مقام او را اراده نموده است ولی او خود پیوستگی در پستی ها را طلب می کند.

خداوند تعالی فرمود: اگر می خواستیم او را رفعت می بخشیدیم اما او خود را پیوسته و وابسته این زمین ساخت، از خداوند می خواهم که حقیقت دنیا را به تو بنمایاند، تا خود از آن به سختی بگریزی و از آن انتظار قرار و آرامش نداشته باشی.

بکوش که تا همت بلند داری که به همت بلند، به سوی این پستی ها و بلندی ها نظر نخواهی کرد. صاحبان همت عالی هرگز خود را به کارهای پست و مشاغل دون آلوده نساخته و نفس خویش را ارفع از آن می شمارند.

به اسلاف و پیشینیان پاک و منزه خود، اقتدا و تاسی کن. از خداوند می خواهم که تو را در طریق مستقیم و راه راست داخل فرماید و کتاب تو را در علیین قرار دهد.

حضرت صادق (ع) به فرزندش اسماعیل فرمود: 

فرزندم، در آموختن علم سر یا دانش پنهان کوشش کن، که این علم، دارای برکات بی شماری است، افزون از آنچه که درباره آن گمان رود. فرزندم، هر کس که علم ظاهر و آشکار را آموخت و از علم سر و پنهان، روی بتافت، به هلاکت فرو افتاد و به سعادت و نیکبختی نرسید.

فرزندم، اگر خواهی که پروردگارت اکرام نموده و علم سر را به تو اعطا فرماید، در دنیا به چشم دشمنی بنگر و شناسای اهمیت و ارزش خدمت به صالحین باش و موقع و شرایط خویش را برای مردن محکم ساز، آنگاه که این سه خصلت در تو جمع شد، پروردگار متعال تو را با عطای علم سر، اکرام خواهد فرمود.

منبع: کتاب نامه های عرفانی( به اهتمام علی محمدی)

التماس دعا- سید عارف

theme